Vaše fotky tu!

Povinná výbava motocykla.

a) dvojkolesové s najvyššou konštrukcnou rýchlostou neprevyšujúcou 50 km.h-1 s ktorýmkolvek druhom pohonu a s pohonom spalovacím motorom so zdvihovým objemom motora neprevyšujúcim 50 cm3 (kategória L1),
c) dvojkolesové s konštrukcnou rýchlostou prevyšujúcou 50 km.h-1 s ktorýmkolvek druhom pohonu a s pohonom spalovacím motorom so zdvihovým objemom motora prevyšujúcim 50 cm3 (kategória L3),
(3) Vozidlá kategórie L1 a L3 sa oznacujú aj ako jednostopové motorové vozidlá.


A TERAZ VYBAVA:


§ 95
Povinné vybavenie motorových a prípojných vozidiel

(1) Motorové vozidlo musí byt vybavené prostriedkami
a pomôckami, s ktorých pomocou možno opravit bežné poruchy, ktoré vznikli na vozidle.
(5) Motorové vozidlo kategórie L3, L4 a L5 musí mat aspon túto
výbavu:
a) jednu náhradnú poistku,
b) po jednej náhradnej žiarovke z každého druhu žiaroviek používaných na vonkajšie osvetlenie vozidla.
(6) Motorové vozidlo, okrem vozidla kategórie L1 a L2, jednonápravového traktora s prívesom, rucného motorového vozíka a bicykla s pomocným motorcekom, musí byt vybavené lekárnickou podla druhu vozidla. Obsah lekárnicky musí byt uložený v samostatnom puzdre s charakteristickým oznacením. Lekárnicka musí byt vo vozidle uložená na takom mieste, aby na nu nemohlo dopadat priame slnecné svetlo. Úložný priestor pre lekárnicku musí byt suchý a cistý a musí byt lahko prístupný. Vozidlo na hromadnú dopravu osôb musí mat lekárnicku umiestnenú na oznacenom a prístupnom mieste v priestore vozidla pre cestujúcich. Prevádzkovatel vozidla je povinný lekárnicku udržiavat v riadnom stave, pricom použitelnost jednotlivých druhov zdravotníckych potrieb je takáto:
a) pri dezinfekcných roztokoch a sterilných obväzových materiáloch lehotu (životnost) urcuje výrobca,
b) ostatné obväzové materiály najdlhšie pät rokov od dátumu ich výroby, ak nemajú porušený obal.
(7) Lekárnickou pre jednostopové a trojkolesové vozidlá musí byt vybavené každé jednostopové a trojkolesové motorové vozidlo.